Unaprjeđen portal e-Građani

Problem sporog, neefikasnog i birokratiziranog sustava državne i javne uprave u Hrvatskoj rješava se digitalnom transformacijom, s portalom e-Građani kao ključnim elementom. Portal omogućava pristup širokom spektru javnih elektroničkih usluga uz sigurnu identifikaciju i autentifikaciju korisnika putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS).

Od svojeg pokretanja do veljače 2024. portal e-Građani koristila je gotovo polovina hrvatskih građana, s 1 889 887 registriranih korisnika i više od 170 milijuna prijava.

Korištenje portala najintenzivnije je u Gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok se najveći porast broja korisnika zabilježio tijekom pandemije bolesti COVID-19 2020. godine kad je broj korisnika porastao za 47 %. Portal nudi 102 usluge za fizičke osobe i poslovne subjekte, uključujući pristup e-radnoj knjižici, domovnici, rodnom listu, vjenčanom listu, upis djece u obrazovne ustanove, prijavu na studije kao i usluge povezane s porezom, vozačkim dozvolama, putovnicama te mnoge druge. Uz razvoj i implementaciju Standarda razvoja javnih e-usluga cilj je promicanje kvalitetnijih i kompleksnijih e-usluga te administrativno rasterećenje građana.

Sustav e-Građani, pod upravljanjem Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, središnji je sustav informacija i javnih elektroničkih usluga, što doprinosi većoj efikasnosti i manjoj birokratizaciji državne i javne uprave.

Ostala postignuća